نشانه شناسی حاکمیت سرمایه در اقتصاد امریکا : کاهش سهم نیروی کار از درآمد ملی

اقتصاد امریکا نمونه عینی و تمام عیار الگوی لیبرال دمکراتیک از سرمایه داری است که مشخصه آن را در کنار دخالت محدود دولت ، حمایت حداقلی از نیروی کار می دانند . غلبه فردگرایی و تسلط سرمایه داران جامعه امریکا را به سمت و سویی برده است که توزیع بسیار نابرابر درآمد و ثروت مشخصه بارز دیگر آن است . از جمله مواردی که به عنوان مشخصه این اقتصاد می توان ذکر کرد کاهش مرتب سهم عامل نیروی کار از درآمد ملی می باشد . در این رابطه کار تحقیقی ارزشمندی توسط موسسه اقتصادی لوی کالج بارد انجام شده که ترجمه آن را در زیر می توانید ملاحظه و دریافت کنید .

درباره سهم کار و سهم سود چه می دانیم؟
بخش سوم: اقدامات و عوامل ساختاری
توسط
اولیویه جووانونی *
موسسه اقتصاد لوی کالج بارد
می۲۰۱۴

درباره سهم کار و سهم سود چه می دانیم؟

 

??What Do We Know About the Labor Share and the Profit Share

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *