مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی

مقاله پژوهشی: بررسی‌ نقش ‌تاب‌آوری ‌در طراحی الگوی ‌‌‌راهبردی‌ طرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و تأمین‌ منابع ‌نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

۱ دانش‌آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

۲ دانشیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

۳ دانشیار اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین

۴ استادیار مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

در عصری که تهدید­ها و بحران‌های جهانی به‌ویژه بحران‌های اقتصادی رو به افزایش بوده و تحقق اهداف سازمان‌ها را با چالش مواجه می­نماید، طراحی الگوهای علمی و متناسب با امکانات و مقتضیات محیط ملی می­تواند ضمن کاستن از اثرات تهدیدها و بحران­ها، زمینه­های رشد و پیشرفت سازمان­های نیروهای مسلح را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده فراهم ‌نماید. این پژوهش که باهدف بررسی نقش تاب­آوری و مؤلفه­­های مربوطه در طراحی الگوی راهبردی طرح‌ریزی، برنامه­ریزی ­و تأمین ­منابع ­نیروهای­ مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام گردیده، در پی ارتقاء تاب­آوری نیروهای مسلح در برابر تهدیدها و بحران­های جاری می­باشد. نوع این پژوهش، کاربردی – توسعه‌ای و روش تحقیق با رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری برای داده‌های کمی از میان خبرگان و فعالان حوزه‎ پژوهش به تعداد ۱۱۲ نفر و حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به تعداد ۵۲ نفر و برای داده‌های کیفی تعداد ۵ نفر از صاحب‌نظران تعیین‌ گردیده که جهت جمع­آوری اطلاعات داده­ها از هردو روش کتابخانه­ای و میدانی به‌ویژه نظرات خبرگان و صاحب­نظران این حوزه بهره‌برداری شده است. نتیجه تحقیق پس از انجام تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که از طریق انجام آزمون­های استنباطی (تی یک نمونه­ای و توزیع دوجمله‌ای) انجام‌شده نشان می­دهد که بعد تاب‌آوری با ۲۱ مؤلفه شامل ۸ مؤلفه در طرح­ریزی راهبردی، ۷ مؤلفه در برنامه­ریزی­ راهبردی و ۶ مؤلفه در تأمین­ منابع­ نیروهای مسلح با رویکرد اقتصاد مقاومتی نقش داشته و نهایتاً منجر به ارتقاء توان مقاومت و تاب­آوری نیروهای مسلح و کاهش اثرات تهدیدها و بحران­ها در راستای تحقق اهداف مربوطه می­گردد.

کلیدواژه‌ها

دریافت اصل مقاله

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *