کتاب : صد سال دگر (اقتصاد دانان پیشرو آینده را پیش بینی می کنند)

کتاب : صد سال دگر (اقتصاد دانان پیشرو آینده را پیش بینی می کنند)

دانلود فایل کتاب از اینجا

کتاب صد سال دگر

فهرست مطالب

پیش‌گفتار :   صدسال دگر و آینده اقتصاد جهان  /  مسعود خوانساری

مقدمه : ۱۵ مقدمه نویسنده برای ترجمه فارسی

ایدهای برای صد سال دگر  /  ایگناسیو پاالسیوس هوئرتا

فصل اول :  جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد  /  دارون عجم اوغلو

فصل دوم :  گذر از تاریکی به آیندهای روشن تر  /  آنگس دیتن

فصل سوم  : مخروط ِ بی اطمینانی ِ تندباد ِ اقتصادی قرن بیست ویکم  /  آویناش ک. دیکسیت

فصل چهارم  :  ثروت و جامعه ی خودمحافظ  /  ادوارد ل. گلیزر

 

فصل پنجم  :   کینز، نوادگانش و نوادگان ما  /  آندره ماس ـ کولی

فصل ششم  :   سیاست امریکایی و پیشرفت جهانی در قرن بیست ویکم  /  جان ای. رومر

فصل هفتم  :  صد سال دگر  /  الوین راث

فصل هشتم  :  خطرات قرن آینده و مدیریت آنها  /  رابرت ج. شیلر

فصل نهم  :  افکاری جسته و گریخته در باب اینکه آینده چگونه خواهد بود  /  رابرت م. سولو

فصل دهم  :  مهندسی آب و هوای سیاره  /  مارتین ل. وایتزمن

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *