ایده ها : دایره المعارف اندیشه های اقتصادی

کتاب  ایده ها : دایره المعارف اندیشه های اقتصادی / اقتصادجهان با چه تئوری‌هایی اداره می‌شود؟

 

کتاب را از اینجا دانلود کنید

کتاب ایده ها

سرفصل های کتاب :

فهرست
پیشگفتار | دنیای ایدهها | مسعود خوانساری�۱۳
مبتکر تولید ناخالص داخلی | ویلیام پتی�۱۳
کدام طبقه مولد اصلی ثروت است؟ | فرانسوا کنه�۱۶

راز ثروتمندی را از زبان پدر سرمایهداری بخوانیم | آدام اسمیت�۱۹
راهی به سوی شادمانی | جرمی بنتام�۲۳
اولین وزیر خزانهداری امریکا چه کرد؟ | الکساندر همیلتون�۲۶
فشار جمعیت بر اقتصاد | روبرت مالتوس�۲۹
مازادشناسی | ژان باپتیست سی�۳۲
پدربزرگ سوسیالیسم مدرن از راه میرسد | شارل فوریه�۳۵
ِ یک فیلسوف مشهور | جیمز میل�۳۸
آشنایی با پدر
اقتصاد امری جهانی است یا ملی؟ | فریدریش لیست�۴۱
آیا اقتصاد، علمی مستقل است؟ | آگوست کنت�۴۴
علیه دیکتاتوری اکثریت | جان استوارت میل�۴۷
چهکسانی از تجارت غیرآزاد سود میبرند؟ | جان برایت�۵۱
با این شکافهای اقتصادی چه میتوان کرد؟ | کارل مارکس�۵۴
چه چیز باید بر فرد حکومت کند؟ | گوستاو ده مولیناری�۵۷
آیا تعادل عمومی در اقتصاد ممکن است؟ | لئون والراس�۶۱
پدر صرفهجویی | ویلیام استنلی جونز �۶۴
عامل اصلی ارزش یک کاال | کارل منگر�۶۷
وقتی اصول اقتصاد به هم میریزد | آلفرد مارشال�۷۰
رقابت مفید است یا مضر؟ | جان بیتس کالرک�۷۳
قصهگوی اقتصاد | میلیسنت فاوست�۷۷
آیا برابری اقتصادی ممکن است؟ | ویلفردو پارتو�۸۰
مارکس تخیلی حرف میزند | اویگن بوم فون باورک�۸۳
تورم ناشی از چیست؟ | ناوت ویکسل�۸۷
مصرف مهم است یا تولید؟ | تورستن وبلن�۹

اقتصاد پولی | اروینگ فیشر�۹۴
اقتصاد زیر ذرهبین یک زن | ادیت آبوت�۹۷
زندگی دیگران | آرتور سسیل پیگو�۱۰۰
محبوبترین پیشنهادهای اقتصادی چه میگفتند؟ | ویلیام بوریج�۱۰۳
شوالیه لیبرالیسم | لودویگ فن میزس�۱۰۶
کار یا بیکاری، مسئله این است | جان مینارد کینز �۱۰۹
سرمایهداری در دام خود | ژوزف شومپتر�۱۱۲
نظام بازار از کجا آمده؟ | کارل پوالنی�۱۱۵
سلسلهجبال اقتصاد | نیکالی کندراتیف�۱۱۸
ارزش اضافی از کار میآید یا سرمایه؟ | پیرو زرافا�۱۲۱
عامل اصلی ضعف عملکرد سیاهان چیست؟ | گونار میردال�۱۲۴
مسئله برنامهریزی | فردریش فونهایک�۱۲۷
کشورها چطور رشد میکنند؟ | سیمون کوزنتس�۱۳۰
پدر تلفیق آمار و ریاضیات | یان تینبرگن�۱۳۴
آیا حداقل دستمزد ضروری است؟ | جوان رابینسون�۱۳۷
آیا حق با کینز بود؟ | جان هیکس�۱۴۰
باالخره دولت مداخله کند یا خیر؟ | جان کنت گالبرایت�۱۴۴
معجزه بازار | رونالد کوش�۱۴۸
قدرت آگاهی | جرج استیگلر �۱۵۱
نقاط مشترک اقتصادهای آزاد و برنامهریزیشده کجاست؟ | لئونید کانتوروویچ�۱۵۵
فرشته یا شیطان؟ | میلتون فریدمن�۱۵۸
بدهبستانهای میاننسلی | پل آنتونی ساموئلسون�۱۶۲
اقتصاددان حرفهگرا | آنا شوارتز�۱۶۵
انقالب در اقتصاد خرد | هربرت سایمون�۱۶۸
همه تخممرغهایت را در یک سبد نگذار! | جیمز تابین�۱۷۲
آیا الگوی پسانداز و خرج بین افراد یکسان است؟ | فرانکو مودیلیانی�۱۷۶
مراقبت از النه مرغان را به روباه نسپارید | جیمز بیوکنن�۱۸۰
استفاده از گذشته برای پیشبینی آینده | الرنس کالین�۱۸۳
عصر طالیی نظریات اقتصادی | کنت ارو�۱۸۷
چطور همه افراد میتوانند ازدواجی پایدار داشته باشند؟ | لوید شپلی�۱۹

چهکسی بهداشت و درمان را به امری حیاتی در اقتصاد تبدیل کرد؟ | برایان آبل-اسمیت�۱۹۳
اقتصاد تحت حاکمیت عقل | موری راتبارد�۱۹۶
رئیس بحرانساز بانک مرکزی | آلن گرینسپن�۲۰۰
مطالعه عددی تاریخ تصویری متفاوت به ما میدهد؟ | رابرت فوگل�۲۰۳
اقتصاددان فمینیست | باربارا برگمن�۲۰۶
آیا ریسک در قیمت یک سهام تاثیر دارد؟ | هری مارکوویتز�۲۰۹
پدیده سرمایهگذاری | وارن بافت�۲۱۲
قهرمان مردمی | گری بکر�۲۱۵
ژورنالیستی در جلد اقتصاددان | تامس سول�۲۱۸
معمار هند معاصر چه کار خاصی کرد؟ | مانموهان سینگ�۲۲۱
مادرترزای اقتصاد | آمارتیا سن�۲۲۴
ِ عمومی | الینور اوستروم�۲۲۷
عقل سلیم
نسبت شارپ | ویلیام فورسیت شارپ�۲۳۰
پدر اقتصاد رفتاری | دنیل کانمن�۲۳۳
مخالف تمامقد کینز | رابرت لوکاس�۲۳۶
تنها نوع مالیات که کارایی را کاهش نمیدهد، چیست؟ | هرمان دالی�۲۳۹
آیا سیاستگذاری اقتصادی مستقل از اقتصاد است؟ | نیکال آکوچال�۲۴۳
مشکل از واقعیت بازار است یا مدلهای روی کاغذ؟ | یوجین فاما�۲۴۶
چهچیزی در رفتار اقتصادی مردم تاثیرگذار است؟ | پیتر آرتور دیاموند�۲۴۹
بر شانه بزرگان | آرتور لفر�۲۵۳
وامهای خرد | محمد یونس�۲۵۷
ُ رده | هرناندو دیسوتو پوالر�۲۶۱
راهی به سوی سرمایه م
رویکرد اقتصادی غلط دنیا را به نابودی میکشاند | ویلیام نوردهاس�۲۶۴
اصالحگر ارزی | استیو هانکه �۲۶۷
اتوپیای استیگلیتزی | جوزف استیگلیتز�۲۷۰
نابرابری اقتصادی از کجا میآید؟ | تونی اتکینسون�۲۷۳
کمک دولت آمریکا به والاستریت چه نتیجهای دارد؟ | رابرت مرتون�۲۷۷
توسعه اقتصادی چطور خود را نشان میدهد؟ | اگنس دیتون�۲۸۰
ِشک معقول | ریچارد تیلر�۲۸۴
پیشگوی حبابها | رابرت شیلر�۲۸۷
فرضیه دستمزد منصفانه | ژانت یلن�۲۹۱
پیامبر برنامهریزی استراتژیک | مایکل پورتر�۲۹۵
سوپر ماریو | ماریو دراگی�۲۹۹
نوبلی برای بیکاری | کریستوفر آنتونیو پیساریدیس�۳۰۲
ِ قرارداد | اولیور هارت�۳۰۵

نقش حیاتی
طراحی هوشمندانه بازار | الوین رات�۳۰۸
پایان تاریخ | فرانسیس فوکویاما �۳۱۱
تفاوتی بسیار مهم | الرس پیتر هانسن�۳۱۴
پول هلیکوپتری | بن برنانکه�۳۱۸
آیا با چند قاعده ساده میتوان بازار را مقرراتگذاری کرد؟ | ژان تیرول�۳۲۱
نفرین پول نقد | کنت روگوف�۳۲۵
نظریه نوین تجارت | پل کروگمن�۳۲۹
قهرمان توسعه پایدار اقتصادی | جفری ساکس�۳۳۳
رشد اقتصادی در دوران بدهکاری | کارمن راینارت�۳۳۶
پیشرفت فناوری پدیدهای اقتصادی است یا علمی؟ | پائول رومر��۳۳۹
دنیای اقتصادی بر مدار عصبشناسی | ارنست فهر�۳۴۲
ِ اقتصادی | دانی رادریک�۳۴۵
ِ منتقد جهانیسازی
پس از بحران به دنبال تحریک باید رفت یا ریاضت؟ | راگورام راجان�۳۴۸
تله کمکهای مالی | دامبیسا مویو�۳۵۲
گامهای علمی یک زن برای مبارزه با فقر | استر دافلو�۳۵۵
در جستوجوی شادی | جاستین ولفرز�۳۵۸
اقتصاددان سری | تیم هارفورد �۳۶۲
جوانترین اقتصاددان جهان با همین صفحات کاغذی کار دارد | ژولیا کژه�۳۶۶

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *