هنر تحریمها : نگاهی از درون میدان(ریچارد نفیو)

این متن، ترجمه کتاب »هنر تحریمها، نگاهی از درون میدان« نوشته
ریچارد نفیو است. نفیو، مسئول تیم طراحی تحریمها علیه ایران، در دوره
دوم اوباما و چهره اصلی تیم پشتیبان مذاکرهکنندگان این توافق در امور
تحریمها در وین بوده است. نفیو پیش از آن، بهمدت ده سال مسئول امور
ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید و قائممقام هماهنگی سیاست
تحریم در وزارت خارجه ایاالت متحده بوده است.

 

کتاب هنر تحریم ها نوشته ریچارد نفیو

 

فهرست مطالب
مقدمه مرکز پژوهشهای مجلس……………………………………………………………………………………………………………………………..۱
پیشدرآمد مؤلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
تعریف مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
چرایی اعمال تحریمها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
عراق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
مقابله با ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
آغاز فشار بر ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
پاسخ و استقامت کشور هدف………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
اعمال فشار شدید بر ایران و بازگشت این کشور به مذاکرات واقعی……………………………………………………………………۸۰
آن چه پیش رو داریم………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *