سند تحول دولت مردمی : ویرایش اول

سند تحول دولت مردمی

سند طرح تحول دولت سیزدهم

فهرست مطالب
دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
بخش اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………..۹
فصل اول – تعاریف و اختصارات ………………………………………………………………………………………………..۹
فصل دوم – روش شناسی و فرایند تدوین ……………………………………………………………………………………..۱۱
فصل سوم – چرخش های تحول آفرین کالن …………………………………………………………………………………..۱۶
بخش دوم: برنامه تحول بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی ………………………………………………………..۱۷
فصل اول – تولید و اشتغال…………………………………………………………………………………………………….۱۷
مبحث اول – محیط کسبوکار…………………………………………………………………………………………….۱۷
مبحث دوم – ساخت داخل………………………………………………………………………………………………..۲۳
مبحث سوم – مهارت و اشتغال ……………………………………………………………………………………………۲۸
مبحث چهارم – فناوری و اقتصاد دانش بنیان………………………………………………………………………………۳۴
مبحث پنجم – خصوصی سازی…………………………………………………………………………………………….۳۸
مبحث ششم – ارز و تجارت خارجی……………………………………………………………………………………….۴۲
فصل دوم – سرمایه گذاری و نظام تأمین مالی…………………………………………………………………………………۴۷
مبحث اول – بازار سرمایه………………………………………………………………………………………………….۴۷
مبحث دوم – نظام بانکی…………………………………………………………………………………………………..۵۳
مبحث سوم – بیمه ………………………………………………………………………………………………………..۶۵
مبحث چهارم – رمزارزشها ……………………………………………………………………………………………….۶۹
فصل سوم – نظام مالیه عمومی………………………………………………………………………………………………..۷۵
مبحث اول – بودجه………………………………………………………………………………………………………..۷۵
مبحث دوم – مالیات……………………………………………………………………………………………………….۸۳
فصل چهارم – زیرساخت ………………………………………………………………………………………………………۸۷
مبحث اول – انرژی ………………………………………………………………………………………………………..۸۷
مبحث دوم – محیط زیست و آب………………………………………………………………………………………….۹۴
مبحث سوم – دریا ……………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
مبحث چهارم – فناوری اطالعات و ارتباطات…………………………………………………………………………….۱۰۶
مبحث پنجم – مسکن و شهرسازی………………………………………………………………………………………۱۱۲
مبحث ششم – کشاورزی ………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
مبحث هفتم – معدن و صنایع معدنی……………………………………………………………………………………۱۲۶
فصل پنجم – امور اجتماعی و سالمت ……………………………………………………………………………………….۱۳۰
مبحث اول – فقر و تأمین اجتماعی ……………………………………………………………………………………..۱۳۰
مبحث دوم – مشارکت اجتماعی…………………………………………………………………………………………۱۳۵
مبحث سوم – بانوان ……………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
مبحث چهارم – خانواده و فرزندآوری ……………………………………………………………………………………۱۴۶
مبحث پنجم – مهاجرت………………………………………………………………………………………………….۱۵۳
مبحث ششم – سالمت…………………………………………………………………………………………………..۱۶۰
مبحث هفتم – ورزش ……………………………………………………………………………………………………۱۶۸
مبحث هشتم – گردشگری ………………………………………………………………………………………………۱۷۵
فصل ششم – آموزش…………………………………………………………………………………………………………۱۸۱
مبحث اول – آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………..۱۸۱
مبحث دوم – علم و آموزش عالی………………………………………………………………………………………..۱۸۶
فصل هفتم – فرهنگ و هنر………………………………………………………………………………………………….۱۹۳
مبحث اول – سبک زندگی و رفتار اجتماعی…………………………………………………………………………….۱۹۳
مبحث دوم – ایثار و ایثارگران……………………………………………………………………………………………۱۹۸
مبحث سوم – صنایع فرهنگی……………………………………………………………………………………………۲۰۵
فصل هشتم – نظام اداری و حقوقی………………………………………………………………………………………….۲۱۳
مبحث اول – نظام اداری…………………………………………………………………………………………………۲۱۳
مبحث دوم – حقوقی …………………………………………………………………………………………………….۲۲۲
فصل نهم – سیاست خارجی و امنیت………………………………………………………………………………………..۲۲۷
مبحث اول – سیاست خارجی……………………………………………………………………………………………۲۲۷
مبحث دوم – اطالعات……………………………………………………………………………………………………۲۳۱
مبحث سوم – پشتیبانی دفاعی ………………………………………………………………………………………….۲۳۵
بخش سوم: نظام راهبری و پایش …………………………………………………………………………………………… ۲۳۹
فصل اول – ستاد راهبری تحول دولت……………………………………………………………………………………….۲۳۹
فصل دوم – مرکز رصد و پایش تحول دولت…………………………………………………………………………………۲۳۹
فصل سوم – کمیسیون ویژه اجرای تحول دولت …………………………………………………………………………….۲۴۰
فصل چهارم – کمیتههای اجرای تحول دستگاههای اجرایی…………………………………………………………………۲۴۱
فصل پنجم – سایر……………………………………………………………………………………………………………۲۴۱
مبحث اول – دفتر رئیسجمهور………………………………………………………………………………………….۲۴۱
مبحث دوم – سازمان برنامه و بودجه…………………………………………………………………………………….۲۴۲
مبحث سوم – سازمان اداری و استخدامی……………………………………………………………………………….۲۴۲
مبحث چهارم – معاونت حقوقی ریاست جمهوری……………………………………………………………………….۲۴۲
مبحث پنجم – دبیرخانه هیئت دولت……………………………………………………………………………………۲۴۳
مبحث ششم – معاونت اقتصادی ریاست جمهوری………………………………………………………………………۲۴۳
مبحث هفتم – معاونت اجرایی ریاست جمهوری ………………………………………………………………………..۲۴۳
مبحث هشتم – دبیرخانه شورای اطالعرسانی دولت …………………………………………………………………….۲۴۳
مبحث نهم – دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری……………………………………………………………………….۲

 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *