مدل مفهومی تولید صادرات‌محور در اقتصاد مقاومتی

دانشگاه عالی دفاع ملی – فصلنامه مطالعات بین رشته ای راهبردی  – دوره و شماره: دوره ۳۲، شماره ۳۲، پاییز ۱۳۹۷،مقاله ۹، صفحه ۲۴۵-۲۱۷ /  
 

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *