تعامل یا تقابل : آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم

دکتر روحانی رئیس جمهور محترم در نطق افتتاحیه دانشگاهها اظهار داشته اند : مسأله اصلی این است که استراتژی ما باید تعامل سازنده و یا تقابل مستمر باشد و حل و فصل این موضوع با تنش و جر و بحث به نتیجه مطلوب نمی‌رسد . ایشان در ادامه نیز بیان داشتند : « اگر با راهکارهای ارائه شده برای موضوعاتی که بیش از۴۰ سال است راجع به آنها بحث می کنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همه پرسی کنیم».این در حالی است که در سند چشم انداز بر تعامل موثر و سازنده با جهان تصریح شده است . اما آنچه ممکن است روشن نباشد طرح اجرایی برای تحقق این تعامل موثر و سازنده با جهان است . دولت یازدهم با این وعده اساسی بر سرکار آمد و از مردم رای گرفت که قرار است طرحی عملی برای این بند از چشم انداز را پیاده سازی کند . این طرح که به «برجام» معروف شد تقریبا تمام دوره اول و نیمی از دوره دوم ریاست جمهوری جناب روحانی را مصروف خود کرد . اکنون انصاف حکم می کند که ریاست محترم جمهور برآوردی واقع بینانه از طرح خود برای پیاده سازی تعامل سازنده و موثر به ملت ایران ارائه کنند تا حداقل راهنمایی برای دولت های بعدی باشند.

Read more