کارگزاران راهبردی نظام و مسئولیت تاریخی آنان

تجربه برجام ثابت کرد که نظام سلطه متعهد به هیچ عهد و پیمانی نیست و در واقع جز تسلیم بی قید و شرط را از کشورهای طرف تخاصم خود نمی پذیرد. راهبرد اقتصاد مقاومتی در این شرایط به معنی آن است که اقتصاد ملی می باید با حذف وابستگی های اسیب زا و تقویت بنیه درونی خود به گونه ای تاب آوری خود را در برابر تکانه های سیاست ساخته استکباری ارتقا دهد که نه تنها در برابر فشارها دچار افت و تنزل نشود بلکه بتواند اهداف بلندمدت و شکوفایی خود را نیز در همین شرایط فشار حفظ کند .در این رابطه چند نکته اساسی می باید برای مسئولین راهبردی نظام مطمح نظر باشد:
فضای تعامل با جهان به رغم فشار امریکا برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای بسته نیست .
هر آنچه می تواند به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده نظام سلطه قرار گیرد در شرایط فعلی پذیرفتنی نیست .
اجماع ملی کنونی در برابر امریکا نباید با برخی سخن پراکنی های غیر منطقی و توهم آمیز شکسته شود.
اقتصاد مقاومتی در شرایط حاضر به مسئولیتی تاریخی برای ایران اسلامی تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی ایران در شرایط تاریخی حاضر خود به کارگزارانی نیاز دارد که ظرفیت های ملی را باور و شجاعت ایستادن بر سر آرمان ها را داشته باشند .

Read more

تعامل یا تقابل : آنچه می دانیم و آنچه نمی دانیم

دکتر روحانی رئیس جمهور محترم در نطق افتتاحیه دانشگاهها اظهار داشته اند : مسأله اصلی این است که استراتژی ما باید تعامل سازنده و یا تقابل مستمر باشد و حل و فصل این موضوع با تنش و جر و بحث به نتیجه مطلوب نمی‌رسد . ایشان در ادامه نیز بیان داشتند : « اگر با راهکارهای ارائه شده برای موضوعاتی که بیش از۴۰ سال است راجع به آنها بحث می کنیم به نتیجه نرسیدیم، باید همه پرسی کنیم».این در حالی است که در سند چشم انداز بر تعامل موثر و سازنده با جهان تصریح شده است . اما آنچه ممکن است روشن نباشد طرح اجرایی برای تحقق این تعامل موثر و سازنده با جهان است . دولت یازدهم با این وعده اساسی بر سرکار آمد و از مردم رای گرفت که قرار است طرحی عملی برای این بند از چشم انداز را پیاده سازی کند . این طرح که به «برجام» معروف شد تقریبا تمام دوره اول و نیمی از دوره دوم ریاست جمهوری جناب روحانی را مصروف خود کرد . اکنون انصاف حکم می کند که ریاست محترم جمهور برآوردی واقع بینانه از طرح خود برای پیاده سازی تعامل سازنده و موثر به ملت ایران ارائه کنند تا حداقل راهنمایی برای دولت های بعدی باشند.

Read more

فرصت سازی نیروی دفاعی بازدارنده محور مقاومت برای اقتصاد ملی

اله مراد سیف /  موضوع اقتصاد دفاع البته به کابرد تحلیل های اقتصادی در بخش دفاع اشاره دارد . نگاه

Read more