بهره گیری از ظرفیت های مکتب شهید سلیمانی در مدیریت راهبردی اقتصاد ملی

سخنرانی دکتر اله مراد سیف در همایش مکتب شهید سلیمانی عنوان سخنرانی : زمان سخنرانی :  ۱۵ بهمن  ۱۳۹۹ مکان

Read more