بررسی راه کارهای عملی حل معضل بنزین در ایران

نویسندگان :  اله مراد سیف    سید مسعود هاشمیان اصفهانی

فصلنامه بررسی های اقتصاد انرژی سال سوم شماره ۹  تابستان ۱۳۸۶ صفحات  ۳۲-۳

<دریافت متن کامل>

چکیده

تردیدی وجود ندارد که قیمت  فرآورده های نفتی در ایران بسیار پایین بوده و این امر ناشی از پرداخت یارانه های مصرفی مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت به مصرف کنندگان است. پایین نگه داشتن قیمت فرآورده های نفتی عوارض فراوانی را در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فنی ایجاد کرده و هم اکنون مصلحت کشور بازنگری در این سیاست است . در عین حال ، آزاد سازی یکباره قیمت حامل های انرژی ، زیانبار بوده و غیر ممکن است . لذا ، یافتن راهی مناسب از اهمیت اساسی برخوردار است .

در این مقاله ابتدا بررسی تطبیقی قیمت و یارانه انرژی در ایران و جهان ، مورد توجه قرار گرفته تا موقعیت نسبی ما در جهان از این زاویه روشن شود و سپس آثار پایین بودن قیمت انرژی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است تا نشان داده شود که ادامه وضعیت فعلی چندان مناسب نخواهد بود . آثار آزادسازی قیمت حامل های انرژی در ایران و سناریوهای آن موضوع بحث بعدی است تا معلوم شود که یکباره و بدون اقدامات اساسی جبرانی و مکمل ، نمی توان یارانه حامل های انرژی را حذف کرد . آنگاه شفاف سازی قیمت انرژی و کاهش یارانه انرژی در تجربیات سایر کشورها عنوان شده است . در ادامه ، شقوق جایگزین شفاف سازی قیمت و کاهش یارانه انرژی در ایران مورد بحث قرار گرفته تا راه کارهای پیشنهادی نهایی برای انجام تحلیل دقیق تر در مرحله بعد به دست آید . در بخش بعدی تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق شامل ارائه راهکارهای مناسب به ترتیب اولویت عنوان می گردد و در پایان نیز توصیه های سیاستی عنوان شده است .

کلید واژه ها :

یارانه انرژِی , شفاف سازی , حامل های انرژی ,  آزاد سازی ,  شدت انرژی

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *