اقتصاد ما و یارانه های پیدا و پنهان انرژی

اله مراد سیف / کشور ما دو ویژگی در اقتصاد انرژی دارد . اولین ویژگی منابع زیاد نفت و گاز

Read more