دفاع از یک تصمیم فولادی و یک پیشنهاد برای آشفته بازار فعلی

اله مراد سیف / اتفاقات اخیر در منطقه پس از بحران اکراین و روسیه موجب افزایش قیمت جهانی فولاد که

Read more